Adresář

Azylový dům

Tel.: 516 411 966
Dukelská 2265/12b, Boskovice, 680 01
Vedoucí služby: Mgr. Lenka Šebelová, DiS. - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: pobytové
Fakultativní služby: NE

Poslání Azylového domu je poskytnutí podpory a pomoci ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci. Podporovat je k tomu, aby byly schopny žít smysluplný život v přirozeném prostředí. 

Cílem služby
je žena, která je schopna řešit samostatně obtížné životní situace a problémy a řádně pečovat o své děti.

Okruh osob
Věková struktura 0-64 let

Cílová skupina: Rodiny s dítětem/dětmi – těhotné ženy a ženy s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 

Osoby bez přístřeší – ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení 

Specifické cíle: 

Dosáhnout toho, aby uživatelky

 • Zvládaly péči o domácnost 
 • Uměly hospodařit s penězi i potravinami 
 • Jsou schopny vyřídit si své osobní záležitosti  
 • Zvládají hygienu sebe
 • Měly dostatečně posílenou psychiku a sebedůvěru

Dosáhnout toho, aby ženy s dětmi: 

 • Dokázaly dle svých možností pečovat o své děti a jejich výchovu 
 • Dokáží sebe i děti zapojit do běžného společenského života 
 • Zvládají hygienu sebe i svých dětí 
 • Jsou schopny připravit dětem stravu včetně vhodného výběru potravin 
 • Zajímají se o problémy svých dětí ve škole a s vrstevníky 
 • Postarají se o děti v době jejich nemoci a zajistí adekvátní lékařskou péči 

Službu poskytujeme nepřetržitě, ubytováváme po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
Do služby můžeme přijmout 35 osob.

Služba není určena: 

 1. lidem nespadajícím do okruhu osob 
 2. lidem závislým na alkoholu, drogách a jiných omamných látkách 
 3. lidem s těžkým handicapem

Konkrétní informace pro zájemce o službu:
Před přijetím do služby vede pracovnice se zájemkyní o službu vstupní rozhovor, během něhož zjistí, zda zájemkyně spadá do cílové skupiny a pokud ano, pomůže se sepsáním žádosti o nabízenou službu. V rámci hovoru zjišťuje sociální pracovnice nebo vedoucí služby, zda žadatelka splňuje podmínky poskytnutí služby a co z nabídky naší služby by ráda využila, např. zda opravdu spadá do cílové skupiny, zda chce aktivně spolupracovat a podílet se na úhradě stanovené zákonem, a zdali má či nemá zájem o poskytnutí anonymity při vystupování před ostatními uživatelkami služby.

Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb azylového domu dojednává vedoucí služby a podepisuje uživatelka a vedoucí služby. O přijetí do azylového domu rozhoduje vedoucí služby. Smlouva se uzavírá písemně, na dobu určitou. Smlouva může být prodloužena postupně, a to zpravidla na dobu nepřesahující jeden rok.

Oblasti pomoci a podpory

 • Základní informace a poradenství
 • Podpora pracovního uplatnění
 • Pomoc s finančním zabezpečením
 • Pomoc s vyřízením osobních dokladů
 • Podpora kontaktu se společenským prostředím
 • Posilování rodičovských kompetencí
 • Pomoc s navazujícím bydlením
 • Podpora matek při péči o děti

Zásady poskytování služby

 • Zachování lidské důstojnosti
 • Pomoc vychází z individuálně určených potřeb
 • Na uživatele působíme aktivně a podporujeme rozvoj jejich samostatnosti
 • Motivujeme uživatele k řešení nepříznivé sociální situace
 • Podporujeme sociální začleňování
 • Poskytujeme bezpečný a důvěrný prostor
 • Aktivně a s respektem nabízíme odbornou pomoc

Za službu je vybírána úhrada stanovená dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Těhotná žena uhradí 120,- Kč/den; matka 90,-Kč/den; dítě 50,-Kč/den.

Ke stažení pro zájemce o službu
Źádost o soc.službu_ADBK.pdf  
Zdravotní potvrzení - IP III.pdf
Výše úhrad Azylového domu.pdf

Centrum „PRO“ (Pomoc Rodinám, Obětem) Blansko
Azylový dům Blansko

Dukelská 2265/12b, Boskovice
Tel: 516 411 966
e-mail: matka-dite@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Mgr. Lenka Šebelová, Dis.
identifikátor služby: 3296431
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 204
IČO: 44 99 02 60

Seznam lidí