Adresář

Charitní poradna - Odborné sociální poradenství

Tel.: 516 411 583
U Lázní 1734, Boskovice, 680 01
Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny
Fakultativní služby: NE

Posláním Charitní poradny je tu být pro lidi v nepříznivé sociální situaci, kteří potřebují pomoc, podporu a radu.

Aktuality
Charitní poradna Boskovice obdržela spolu s ostatními poradnami Diecézní charity Brno akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR k sepisu a podání insolvenčních návrhů. Podrobnější informace lze získat v poradně, nebo na stránkách ministerstva https://sako.justice.cz/

Cíle služby

 • Klient, který bude informovaný o svých právech a dalších okolnostech, které přispějí k řešení jeho situace
 • Klient, který se s podporou pracovníka samostatně rozhodl pro řešení své situace
 • Klient, který může setrvat ve svém domácím přirozeném prostředí
 • Klient, který získal dovednost a schopnost řešit svoji situaci vlastními silami
 • Klient, který bude dle svých individuálních potřeb začleněn do svých přirozených sítí a vazeb (rodina, společenství, komunita s využitím podpory a spolupráce s místními institucemi, státními i nestátními organizacemi)

Navštivte nás:

V Boskovicích, U Lázní 1734 (bezbariérový přístup)
pondělí                7:00-11:30, 12:30-18:00
úterý                    7:00-12:00
středa                  7:00-11:30, 12.30-17:00
čtvrtek                 7:00-11:30, 12:30-15:00
pátek                   7:00-12:00

V Blansku, Komenského 19 (bezbariérový přístup)
pondělí       13:00-18:00
úterý           7:30 - 12:00
středa         8:00-11:30, 12:30-14:30
čtvrtek        7:30-12:30

V Letovicích, Nová 71/1 (Kulturní dům - první patro - není bezbariérový přístup)
středa         13:30-16:00

Přijedeme za Vámi (po předchozí domluvě):
čtvrtek        13:00 - 15:00
pátek          8:00 - 12:00

Poradna má tři pracoviště. Vzhledem k tomu, že v této sociální službě pracují v jednu chvíli max. 4 pracovnice, je možné zároveň pracovat s maximálně čtyřmi klienty. Setkání trvá 1 hodinu. Posledního klienta přijme pracovník maximálně jednu hodinu před koncem provozní doby.
Vzhledem k vytíženosti pracovnic je vhodné a velmi doporučujeme se telefonicky, e-mailem nebo osobně objednat. Děkujeme.

Službu poskytujeme občanům ČR i cizincům od 18 let.
Poradna je především určena pro občany Jihomoravského kraje.

Naše služba nabízí sociální a právní poradenství v těchto oblastech

 • Orientace ve Vaší aktuální situaci
 • Orientace v sociálních systémech
 • Sociální dávky a služby
 • Sociální pojištění
 • Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení a hospodaření 
 • Rodinné právo
 • Majetkoprávní vztahy
 • Dluhy a exekuce
 • Zdravotnictví
 • Školství a vzdělávání
 • Ochrana spotřebitele
 • Práva obětí a pachatelů trestných činů
 • Lidská a občanská práva a právní systém ČR

Zásady Charitní poradny

 • Služba zachovává lidskou důstojnost všech zúčastněných osob
 • Služba vychází z individuálních potřeb klientů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle a vede k převzetí zodpovědnosti za svůj vlastní život
 • Služba podporuje rozvoj samostatnosti klientů a posiluje jejich sociální začleňování
 • Služba zohledňuje oprávněné zájmy klientů
 • služba je poskytována s ohledem na lidská práva a základní svobody všech zúčastněných osob
 • Služba je nezávislá na politických stranách a ideologiích
 • Služba ze strany zaměstnanců vychází z respektu k lidské osobě
 • Klient má právo ptát se na postoje a přesvědčení zaměstnanců, ale není k jejich přijetí nucen
 • Klient má právo mít a vyjádřit svoje postoje a přesvědčení
 • Služba je založena na důvěrnosti sdělení – bez souhlasu klienta nejsou poskytovány žádné informace s výjimkou zákonné oznamovací povinnosti
 • Služba je poskytována bez ohledu na rasu, pohlaví, politické nebo náboženské přesvědčení, handicap nebo sexuální orientaci

Služba je poskytována bezplatně.

Charitní poradna
Odborné sociální poradenství

U Lázní 1734, 680 01 Boskovice
tel.: +420 516 411 583
e-mail: poradna.boskovice@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Kateřina Korbelová, DiS.
identifikátor služby: 6343505
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 208
IČO: 44 99 02 60