Adresář

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zlatá zastávka Adamov

Tel.: 515 531 152
Komenského 322/6, Adamov, 679 04
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zlatá zastávka je poskytovat zázemí a odbornou pomoc dětem a mládeži v obtížných životních situacích, podávat jim informace a podporovat je při řešení jejich problémů.

Cílem služby je umožnit dětem a mládeži vzájemně se setkávat, motivovat k seberealizaci, předcházet patologickému či problémovému jednání, motivovat k nápravě problémového jednání, pokud již nastalo.

Navštivte nás:
Pondělí: 10:00-18:00
Úterý: 9:00-17:00
Pátek: 12:00-15:00

Do zařízení se naráz vejde 17 klientů, při besedách, akcích a skupinové činnosti 30 klientů.

V terénu jsme:
Středa: 9:00 - 17:00
Čtvrtek: 9:00 - 17:00

V terénu se můžeme souběžně věnovat 2 klientům, při skupinové činnosti 30 klientů.

Co konkrétně nabízíme

 • Poskytujeme mladým lidem zázemí a odbornou pomoc v obtížných životních situacích
 • Pomáháme jim řešit jejich problémy, snažíme se u nich předcházet patologickému, či problémovému chování a motivovat je k nápravě
 • Zprostředkováváme mladým lidem sociální poradenství a kontakty na další odborníky (psycholog, právník, pedagog atd.)
 • V prostorách zařízení se mohou pravidelně setkávat, hrát společenské hry, stolní fotbal, využívat X-box, zacvičit si v posilovně
 • Zajišťujeme podmínky pro vzdělávání, pomáháme s přípravou do školy
 • Podporujeme mladé lidi v navazování vztahů s vrstevníky v jejich přirozeném prostředí i mimo něj
 • Nabízíme doprovod na úřady, k lékaři, do školy
 • Účastníme se výchovně-vzdělávacích akcí

Zásady poskytování služby jsou

 • Vedení uživatelů k odpovědnosti sama za sebe
 • Respektování volby uživatelů
 • Dodržování lidských práv uživatelů

Naše služba je bezplatná.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Zlatá zastávka Adamov
Komenského 322/6, 679 04 Adamov
tel.: 733 741 732
e-mail: z.zastavka.adamov@blansko.charita.cz
vedoucí služby:  Lucie Procházková
zařízení poskytovatele: Zlatá zastávka Adamov
identifikátor služby: 9054343
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 211
IČO: 44 99 02 60