Adresář

Noclehárna pro muže Blansko

Tel.: 605 886 936
Luční 10, Blansko, 678 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování
Fakultativní služby: NE

Posláním sociální služby Noclehárna pro muže Blansko je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora mužům bez domova (bez přístřeší) a to zejména vytvořit jim podmínky pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb – především bezpečí, tepla, tělesné očisty, spánku a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.

Cíl poskytované služby

 • Zabezpečení základních lidských potřeb – hygiena, spánek, teplo, bezpečí, zázemí
 • Snížení zdravotních rizik, která přináší způsob jejich života
 • Vzbuzení zájmu v uživateli o aktivní spolupráci při řešení jeho stávající nepříznivé situace
 • Zlepšení podmínek směrem k důstojnému životu – dodržování hygieny (sprchování, čistý oděv)
 • Vedení uživatele k soběstačnosti v hygieně

Důležité informace

 • Cílovou skupinou jsou muži starší 18 let v nepříznivé sociální situaci nebo touto situací ohrožení,
  kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami
 • Noclehárna je přednostně určena osobám s trvalým pobytem v Blansku a v okrese Blansko,
  v případě volné kapacity může o ubytování požádat každý občan ČR, případně i cizinec
 • Provozní doba noclehárny je od 20 do 8 hodin. Mimo tuto dobu je uzavřena
  Ubytováváme od 20 do 22 hodin (výjimku povolujeme mužům vracejícím se ze zaměstnání)
 • Služba je poskytována celoročně včetně státních svátků

Konkrétní informace pro zájemce o službu

 • Nabízíme mužům bez domova nocleh na celkem 15 lůžkách
 • Při prvním kontaktu je podána zájemci základní informace o nabízené sociální službě, zjišťováno, zda spadá do cílové skupiny – jednání se zájemcem o sociální službu. Je zaznamenáno, které základní činnosti chce využívat. Vyplněním evidenčního listu a jeho podepsáním zájemcem a stranou poskytovatele je stvrzena spolupráce mezi oběma stranami a zájemce se stává uživatelem sociální služby
 • Ubytování poskytujeme v zásadě na jednu noc. V případě potřeby (tj. přetrvávající neexistence přístřeší) je možné dohodnout ubytování nejdéle na dobu 3 měsíců, maximálně však po dobu platnosti ústní smlouvy po dobu 12 měsíců nebo do konce kalendářního roku (co nastane dříve). Po ukončení ubytování v rámci platnosti ústní smlouvy může být uživatel, splňuje-li podmínky pro ubytování, přijat opakovaně
 • Doba nočního klidu je od 22:30 do 6:30. Do 22:30 hodin mohou uživatelé pobývat v šatně či kulturní místnosti a mají možnost uvařit si čaj, kávu nebo ohřát si jídlo
 • Budíček v noclehárně je stanoven na 6:30 hod
 • Do zařízení nesmí být vnášen alkohol, drogy nebo jiné omamné látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty. Kouření je v celém objektu noclehárny zakázáno. Uživatelé mohou kouřit venku před budovou na určeném místě
 • Na noclehárně nejsou povoleny návštěvy

Pracovníci ve své službě respektují a uplatňují zejména tyto zásady

 • Individuální a partnerský přístup
 • Respektování volby uživatelů
 • Profesionalita a mlčenlivost
 • Důstojnost a hodnota každého člověka

Na noclehárně se platí poplatek zahrnující zapůjčení čistého nočního prádla, lůžkovin, mýdla, ručníku a potřeb na holení, praní a další provozní náklady.
Poplatek činí v současné době 50 Kč za noc.

Noclehárna pro muže Blansko
Lužní 10, 678 01 Blansko
mob.: 605 886 936
e-mail: nocleharna@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Mgr. Jiří Papiž
bankovní spojení: 15635-631/0100, VS 215
identifikátor služby: 5317909
IČO: 44 99 02 60