Adresář

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tel.: 731 630 746
Komenského 4a, Blansko, 678 01
Vedoucí služby: Mgr. Lucie Ščudlová - vedoucí
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Posláním služby je podpora a pomoc rodině s dítětem/dětmi, jejichž vývoj je ohrožen z důvodu dlouhodobě nepříznivé sociální situace. Nabízíme praktickou pomoc, motivujeme a aktivizujeme ke změně, která vede ke stabilizaci rodiny.

Cílem služby je rodina, u níž byla poskytnuta taková forma podpory, která přispěla k žádoucím změnám v jejím fungování.
Rodina samostatně zvládající péči o domácnost, výchovu dětí, hospodaření s finančními prostředky a nezávislá na sociálních dávkách.

Pomáháme

 • Rodinám s nezaopatřenými dětmi do 26 let (např. rodinám s finančními potížemi, s nevyhovujícím bydlením, s výchovnými a vzdělávacími problémy, rodinám s omezenými rodičovskými kompetencemi)
 • Rodinám, které se setkaly s domácím násilím nebo se staly oběťmi trestných činů
 • Rodinám, které pečují o dítě se specifickými potřebami (výchovné a vzdělávací potíže, psychologické potíže)

Můžete nás navštívit 

pátek: 7:30 – 13:30
v Blansku: Komenského 4a (Centrum sv. Martina, dům LOTOS)
v Boskovicích: U Lázní 1734

Přijedeme za Vámi:    
pondělí: 10:30-12:00, 12:30-19:00
úterý: 8:30-12:00, 12:30-15:00
středa: 10:30-12:00, 12:30-19:00
čtvrtek: 8:00-12:00, 12:30-15:30   

Co konktrétně děláme

 • Rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci na Blanensku a Boskovicku pomáháme překonávat problémy, které nejsou schopné zvládnout vlastními silami.
 • Pracujeme v terénu, kdy za rodinami jezdíme domů, nebo ambulantně, kdy rodiny dochází za námi.
 • Poskytujeme rodinám základní sociální poradenství, zprostředkováváme další odbornou pomoc (terapeut, právník).
 • Ukazujeme rodičům, jak pečovat o děti (např. úprava denního režimu, hygienických návyků, stravování, péče o zdravotní stav apod.), posilujeme sociální vazby v rámci rodiny
 • Podporujeme rodiče ve výchově a vzdělávání dětí, pomáháme s přípravou na vyučování, učíme rodiny plnohodnotně trávit volný čas.
 • Pomáháme rodinám předcházet sociálně patologickým jevům a vyrovnat se s nimi (dom. násilí, závislosti, gamblerství apod.)
 • Pomáháme rodičům s řešením běžných denních záležitosti a v chodu domácnosti, s hospodařením s penězi, s řešením dluhů, s vyřizováním dávek, se zajištěním osobních dokladů, s pracovním uplatněním, s péči o zdraví.
 • Doprovázíme rodiče v situacích, ve kterých se cítí nejistí, případně mají potíže s komunikací ( jednání na úřadech, při návštěvě školy apod.)

Zásady poskytování služby

 • Vytváříme bezpečný a důvěrný prostor
 • Spolupracujeme s ostatními službami
 • Klademe důraz na spoluzodpovědnost uživatele

S uživatelem uzavíráme ústní nebo písemnou smlouvu, spolupráce probíhá na základě individuálního plánování.

Služba je poskytována bezplatně.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Centrum PRO /pomoc rodinám, obětem/ Blansko

Komenského 4a, 678 01 Blansko
mob.: +420 731 630 746
e-mail: sas@blansko.charita.cz
lucie.scudlova@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Mgr. Lucie Ščudlová
zařízení poskytovatele: Centrum PRO Blansko
identifikátor služby: 4135113
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 221
IČO: 44 99 02 60

Seznam lidí