Adresář

Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice

Tel.: 732 747 952
Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou, 679 11
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Fakultativní služby: NE

Logo OPZ barevné

Poslání 

Posláním služby je pomoc a podpora lidem s duševním onemocněním a lehkým mentálním postižením v rozvíjení a zdokonalování jejich pracovních a sociálních dovedností prostřednictvím vhodných pracovních činností. 

 Cíle služby 

 • Cílem služby je uživatel, který je aktivní ve zvyšování svých dovedností v rámci pracovních a podpůrných činností. 
 • Cílem služby je uživatel, který si vyhledá informace, zkontaktuje úřad, instituce atd. ,vyřídí si své záležitosti anebo je schopen si sjednat službu pomáhající s tímto. 

Další cíle služby

 • Uživatel, který se zdokonaluje v práci, umí se v ní realizovat (dělá to, co ho baví, co umí a co ho rozvíjí)
 • Uživatel, kterému pravidelný režim pomáhá zlepšovat nebo udržovat jeho duševní a tělesný stav
 • Uživatel, který je schopen spolupracovat v kolektivu a podle svých možností dokáže komunikovat o svých potřebách
 • Uživatel, který je maximálně samostatný při péči o vlastní osobu

Provozní doba: pondělí-pátek: 9:00-15:00 (vyjma státních svátků)
Do služby můžeme přijmout 15 klientů denně.

Zásady poskytovaní služby

 • Zapojení uživatele do spolurozhodování o průběhu sociální služby (uživatelé mají možnost na společném setkání plánovat aktivity a průběh služby)
 • Respekt k osobnosti uživatele (uživatel je akceptován i se zvláštnostmi svého projevu, které jsou podmíněny jeho omezením)
 • Zohlednění momentálního stavu a možností uživatele a přizpůsobení aktivit (uživatel sám rozhoduje o tom, do jaké míry se zapojí do činností dne)

Klientům nabízíme

 • Podporu při práci v keramické, šicí a tvořivé dílně, v kuchyni, na zahradě a při úklidových pracích a údržbě areálu, kde se služba nachází
 • Pomoc s osobní hygienou, učíme naše klienty zvládat péči o vlastní osobu
 • Podporu duševního či tělesného stavu pravidelným režimem a pravidelnou činností
 • Podporujeme tvořivost a naučení se novým dovednostem
 • Podporu při práci v kuchyni- nacvičujeme vaření a obsluhu kuchyňských spotřebičů, nakupování a hospodaření s financemi
 • Informace a podporu spojenou s využíváním veřejných služeb a možnostmi trávení volného času
 • Zprostředkování psychologické a duchovní pomoci
 • Základní sociální poradenství (pomoc s vyřízením sociálních dávek, vyřizování písemností, pomoc při jednání s úřady…)
 • Podporu při rozvoji a posilování psychických funkcí – např. paměti, pozornosti, myšlení apod.
 • Podporu při nácviku komunikace, jednání s lidmi a spolupráce v kolektivu
 • Podporu při práci s počítačem a tiskárnou

Služba je poskytována bezplatně.

Platby za poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy: svačina: 25,-Kč, oběd: 95,-Kč, pitný režim: 5,-Kč/den

Sociálně terapeutické dílny – Pěkná modrá Doubravice
Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
mob.: 732 747 952 (9-15 hod.)
e-mail: peknamodra@blansko.charita.cz
vedoucí služby: Bc. Petra Veselá
identifikátor služby: 4396705
bankovní spojení: 15635631/0100, VS 213
IČO: 44 99 02 60

Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.