Adresář

Stará fabrika Blansko

Tel.: 516 412 137
Sadová 2, Blansko, 678 01
Vedoucí služby: PhDr. Miroslava Přibylová - vedoucí
Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní
Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Fakultativní služby: NE

Posláním služby je v souladu s posláním organizace pomoc a podpora lidem bez přístřeší nebo lidem ohroženým touto nepříznivou situací. Nabízíme zázemí, podmínky pro hygienu a stravu a sociální poradenství.

Naším cílem je podporovat uživatele v řešení nepříznivé situace, tj. uživatele směřující k pozitivní změně.

Cílovou skupinou jsou muži i ženy starší 18 let, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni ji řešit vlastními silami.


Nepříznivou sociální situací je

 • Ztráta přístřeší, domova, rodinného nebo jiného zázemí a kontaktů
 • Hmotná nouze
 • Návrat z výkonu vazby
 • Návrat z výkonu trestu odnětí svobody, propuštění ze zdravotnických nebo školských zařízení nebo ústavní péče

Navštivte nás: Po-Pá: 7:30-11:30, 12:30-15:30

Kapacita: v jeden okamžik u nás může být 10 uživatelů

Co nabízíme

 • Jednoduché jídlo a nápoje
 • Možnost osobní hygieny
 • Ošacení
 • Základní sociální poradenství
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů (pomoc při jednání s úřady)
 • Pomoc při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při obstarávání dokladů, sociálních dávek aj.)
 • Zprostředkování návazných služeb
 • Zřízení doručovací adresy

Konkrétní informace pro zájemce o službu
Při prvním kontaktu (např. telefonickém nebo osobním) podáme zájemci základní informace o nabízené sociální službě, zjišťujeme, jestli spadá do cílové skupiny apod. Domluvíme s ním, které základní činnosti služby chce využívat. Uživatelem sociální služby se zájemce stává na základě ústní smlouvy. Po vyplnění evidenčního listu a jeho podepsáním zájemcem a stranou poskytovatele se stvrzuje vzájemná spolupráce na řešení nepříznivé situace uživatele.
Do zařízení nesmí být vnášen alkohol, drogy nebo jiné omamné látky, zbraně a jiné nebezpečné předměty. V objektu je zakázáno kouření. Uživatelé mohou kouřit venku před budovou na určeném místě.

Zásady služby

 • Individuální přístup k uživatelům
 • Respektujeme volbu uživatele
 • Zachováváme rovný přístup při poskytování služby
 • Bezplatnost služby
 • Informujeme uživatele o jejich právech

Služba je poskytována bezplatně.

Stará fabrika Blansko – Nízkoprahová denní centra
Sadová 149/2, 678 01 Blansko
tel.: +420 516 412 137
e-mail: dennicentrum@blansko.charita.cz
vedoucí služby: PhDr. Miroslava Přibylová
identifikátor služby: 4841959
zařízení poskytovatele: Stará fabrika Blansko
bankovní spojení: 15635631/0100 VS 224
IČO: 44 99 02 60

Seznam lidí