Adresář

Terénní programy SPONA - Společná cesta

Tel.: 731 626 173
Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou, 679 11
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

Posláním sociální služby je poskytnout pomoc lidem žijícím rizikovým způsobem života ohroženým sociálním vyloučením v jejich přirozeném prostředí, kteří řeší svojí nepříznivou soc. situaci v důsledku ztráty materiálního a finančního zabezpečení nebo nepřiznivého zdravotního stavu.  

Cíle služby

 • Zlepšení kvality života uživatelů
 • Prevence vyloučení uživatelů ze společnosti
 • Minimalizování sociálních rizik uživatelů
 • Orientace uživatelů v přirozeném prostředí
 • Předcházení a mírnění rizikového chování uživatelů
 • Zvládání životních událostí uživatelů vlastními silami
 • Prevence sociálně patologických jevů
 • Dobré rodinné vztahy uživatelů

Sociálně ohrožený člověk je pro nás ten, který pociťuje nedostatek informací, bezradnost, nezájem, nedůvěru ve vlastní schopnosti, nedostatek financí, předsudky okolí, nefungující zázemí a vztahy v rodině a sám není schopen tuto nepříznivou situaci změnit.

Přijedeme za vámi: pondělí-pátek: 7:30-11:30, 12:00-15:30
Službu poskytujeme na území ORP Blansko a Boskovice.

V jedné chvíli se můžeme věnovat 3 klientům.

Služba je poskytována uživatelům bez omezení věku.

Nabízíme a poskytujeme

 • Vyhledáváme a kontaktujeme lidi, kteří se ocitli v situaci, s níž si neumí sami poradit
 • Přijedeme za klienty kamkoliv v blanenském a boskovickém regionu, pomůžeme jim předcházet dlouhodobým problémům a řešit je
 • Poskytujeme základní sociální poradenství, pomáháme při zajištění závazků, jednání s veřejnou správou (s vyřizováním sociálních dávek, důchodů, osobních dokladů, s vyplňováním úředních tiskopisů apod.)
 • V případě zájmu zprostředkováváme kontakty na další odborníky (psycholog, právník, duchovní pomoc a sociální služby)
 • Doprovázíme naše klienty na jednání (např. s právníky, exekutory) a k lékařům, pomáháme jim vyřizovat osobní záležitosti,
 • Nabízíme sociálně terapeutické činnosti, např. v oblasti hledání zaměstnání nebo trávení volného času
 • Poskytujeme informace o rizicích spojených se současným způsobem života a pomáháme snižovat tato rizika (např. při užívání omamných látek)
 • Pomáháme lidem v kontaktu s jejich rodinami, se začleněním do společnosti, v kontaktu se školou, se sociálním prostředím

Zásady a principy poskytované služby:

 • Podporujeme lidskou důstojnost
 • Službu poskytujeme na základě individuálního přístupu
 • Nehodnotíme, co si uživatel zaslouží, ale poskytujeme pomoc těm, kteří jí potřebují
 • Respektujeme osobnost uživatele
 • Vytváříme takové podmínky, aby uživatelé mohli v průběhu poskytování služby uplatňovat svoji vůli a jednat na základě vlastního rozhodnutí.

Služba je pro klienty bezplatná a může být i anonymní

SPONA – Společná cesta
Terénní programy
Soukopovo náměstí 91, 679 11 Doubravice nad Svitavou
tel.: 731 626 173
e-mail: a.Eo4YUSXenx99e4YanBZd54Ys
vedoucí služby: Mgr. Kamil Štěcha
identifikátor služby: 9219409
bankovní spojení: KB číslo účtu 15635631/0100, VS 218
IČO: 44 99 02 60