Adresář

SOS Domažlice

Tel.: 731 433 020, 731 433 019
Sadová 636, Domažlice, 344 01
Vedoucí služby: PhDr. Ivana Fröhlichová - vedoucí
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE

Služba je poskytována na dvou místech:

  • Sadová 636, Týnské Předměstí, 344 01 Domažlice 1
  • Boženy Němcové 35, Malé Předměstí, 346 01 Horšovský Týn
    • každou druhou a třetí středu v měsíci od 9:00 do 12:00 hodin

Seznam lidí

Kateřina Černá, DiS. - sociální pracovnice
Lenka Eisenhamerová, DiS. - zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice