Podmínky a pravidla zahraničních projektů a rozvojového programu Adopce na dálku

Již od roku 2003 realizuje Diecézní charita Plzeň (DCHP) v rozvojových zemích řadu projektů. Největším z nich je program Adopce na dálku, jehož cílem je poskytování vzdělávání a zdravotní péče nejchudším dětem, stejně tak podpora širších komunit (jak obyvatel, tak místního prostředí, okolí a vybavenosti), v kterých tyto děti žijí. Aby bylo naše úsilí co nejúčinnější, je třeba dodržovat základní pravidla rozvojové spolupráce a přistupovat citlivě ke kultuře, ve které příjemci pomoci žijí. 

Ctíme principy a vybíráme postupy, které nevedou k závislosti příjemců pomoci na poskytované podpoře, ale které zvyšují jejich budoucí soběstačnost. K naplňování těchto principů je nezbytná spolupráce a pochopení všech spolupracovníků a dárců. Prosíme, respektujte tato pravidla a berte níže uvedené skutečnosti jako směrodatné v rámci poskytování Vaší podpory projektů, dětí, komunit, rodin, místního prostředí apod. Všechny vycházejí z naší dlouholeté odborné zkušenosti s realizací projektů rozvojové spolupráce, zajišťují efektivní využití Vámi poskytnutých darů, zajišťují efektivní naložení s prostředky, pozitivní dopady Vaší pomoci a minimalizují její případné negativní dopady.

1. Korespondence

Program Adopce na dálku umožňuje prostřednictvím korespondence s příjemci pomoci jedinečnou společenskou výměnu mezi dvěma kulturně i historicky naprosto odlišnými světy. Prostřednictvím dopisů máte možnost skutečně pocítit realitu cílové země. Můžete být součástí tohoto poznání, avšak s vědomím toho, že komunikace je jiná, než jakou byste očekávali v našich podmínkách, a v tomto smyslu je i třeba k tomu přistupovat. Z mnohaleté zkušenosti víme, že může přinést i nedorozumění či nepochopení. Nabízíme tedy toto poznání i se všemi problémy, které s sebou nese. Zároveň se ale musíme snažit o to, aby dopisování nemělo negativní dopad na vývoj dítěte. Je proto nutné postavit se ke  sdílení informací s náležitou odpovědností. Níže uvedená pravidla tedy berte nejen jako nejvhodnější doporučení, ale zároveň jako ujištění, že při jejich dodržování nezpůsobíte podporovaným osobám újmu a nenastane těžce vysvětlitelné nedorozumění.

Korespondence Vám umožňuje kontakt s dítětem nebo studentem, který je v programu podporován.Podporované děti a studenti jsou prostřednictvím programu, a tedy i komunikací s Vámi, vedeni k osamostatnění se. Za žádných okolností by tomu nemělo být jinak. Zajištění korespondence směrem k Vám je v podmínkách rozvojových zemí mnohdy velmi náročné. Berte na vědomí, že psaní osobních dopisů není součástí místních kultur. Děti nejsou zvyklé psát o tom, co dělají nebo prožívají. Korespondence dítěte, které pochází z nejchudších vrstev rozvojové země, s dárcem z bohaté Evropy nesmí dítě poškozovat. Nechtějte po dětech, aby psali něco, co samy neiniciují. Z Vašich dopisů ani dítě nesmí vyčíst nabídku jakékoli pomoci nad rámec našich rozvojových projektů, tedy i programu Adopce na dálku. V dětech se v takových případech totiž rodí nerealizovatelné naděje způsobující spoléhání se na pomoc zvenčí a maří tím zásadním způsobem rozvojový cíl programu.

PROSÍME:

1.1.         Neslibujte dítěti žádné nadstandardní výhody. Už jen náznak jakýchkoli změn či výhod v dětech budí těžce realizovatelné naděje. Berte na vědomí, že co se může zdát jako snadno proveditelné u nás, nemusí být stejné v rozvojové zemi.

1.2.         Program je organizován a pečlivě plánován pod vedením odborných pracovníků, a to tak, aby měl co nejpozitivnější dopad na co možná nejvíce skupin obyvatel. Je postaven nejen na principu solidarity, ale také rovnosti a vyváženosti.

1.3.         Proto také neposílejte dítěti bankovky, cennosti ani věcné balíčky. Pokud taková zásilka přes místní poštu k dítěti skutečně dorazí, pravděpodobně tím způsobíte především závist neobdarovaného zbytku komunity, která se obrátí proti obdarovanému. Posílání balíčků je navíc skutečně neefektivní způsob obdarování: balíčky bývají místními poštami otevírány a ztrácí se celé nebo jejich obsah, poštovné je drahé a nákup věcí v místě zpravidla vychází mnohem levněji. Nákupem komodit v místě je také podporována místní ekonomika, další důležitý aspekt rozvojové spolupráce.

1.4.    V případě, že se rozhodnete nerespektovat toto pravidlo a věcný balíček dítěti přesto zašlete, nemůžeme z výše zmíněných důvodů garantovat jeho doručení. 

1.5.         Namísto zasílání hodnotných dárků k Vánocům, narozeninám či jiným příležitostem podporovaným dětem a/nebo jejich rodinám poštou doporučujeme zaslat finanční dar nad rámec pravidelné roční platby v programu Adopce na dálku. Tento dar bude využit na podporu komunitních projektů realizovaných v oblasti, ze které děti pocházejí, nebo na vhodný materiální dar pro příjemce naší rozvojové pomoci (děti, mládež, komunity).  Finančním darem tak přispějete ke zvýšení životního standardu dítěte. Komunitní projekty jsou odborně navrženy tak, aby měly co nejširší pozitivní dopad a přispěly k rozvoji celých oblastí (např. stavba školy, studny a podobně).

1.6.         V dopise dítě povzbuďte ve studiu, pošlete svoji fotografii, napište o své rodině a o své zemi. Pište citlivě, zmínky o vymoženostech rozvinuté společnosti dítěti podávají do jisté míry zkreslený a neúplný obraz o naší zemi a snadno v něm zasejí touhu po bezstarostném a radostném žití v Evropě. Tyto tužby dítě vytrhávají z jeho komunity, o jejíž rozvoj v programu usilujeme.

1.7.         Do dopisu je možné vložit drobné a nepříliš cenné maličkosti.

1.8.         Korespondence je dětem zasílána na adresy našich partnerských organizací v zahraničí. Přímé adresy dětí dárcům zásadně neposkytujeme. Pro tato pravidla jsou následující důvody:

1.8.1.      Nefungující pošta. Ve většině vesnických oblastí poštovní služby nefungují, a rodiny zapojené do programu tudíž poštovní adresy nemají.           

1.8.2.      Nereálná očekávání. Dítě a jeho rodina může vnímat přímou korespondenci s bohatým dárcem jako příležitost, jak získat materiální zajištění bez vlastního přičinění. Tato skutečnost má negativní dopad nejen na dítě a jeho rodinu, ale i na celou komunitu, která je tím demotivována ve svém vlastním úsilí o soběstačnost. Nedochází tak k naplňování principů rozvojové spolupráce.           

1.9.         Nemůžeme ovlivňovat obsah ani délku dopisů od dětí. Děti píší dopisy buď s asistencí sociálního pracovníka, nebo samy tak, jak nejlépe umí a jak je v jejich prostředí přirozené. Ne všechny děti mají nadání v písemném sebevyjádření a jejich dopisy proto mohou být stručné nebo působit formálně. Vždy jsou však výsledkem snažení. Dopisy menších dětí bývají překládány místními sociálními pracovníky, některé obraty pak mohou znít nedětsky. Je třeba také mít na paměti sociokulturní odlišnosti – lidé z rozvojových zemí mají odlišný přístup k vyjadřování emocí a děti v rodinách k tomu nebývají vedeny. Komunikace směrem k dárcům je pro obdarované velmi náročná, psaní dopisů není součástí místní kultury.

1.10.       Komunikace s dítětem po telefonu a skype není z technických důvodů možná.

2. Osobní návštěvy dárců v cílových zemích

2.1       Osobní návštěvy dárců a setkání s podporovanými dětmi nedoporučujeme. Dítěti v jeho rozvoji nepomáhají. Navíc kulturní rozdíly mezi Evropou a zemí odkud děti pocházejí, jsou tak výrazné, že existuje značné riziko nevhodného nebo špatně vykládaného chování. Zkušenosti ukazují, že taková návštěva může mít negativní dopady nejen na dítě a jeho rodinu, ale také na jejich postavení v komunitě. Okolí předpokládá, že rodině přivážíte dary či finanční hotovost. Tyto domněnky nelze sousedům a širokému okolí snadno vysvětlit. Není cílem naší práce věnovat prostředky a úsilí k nápravě těchto situací.

2.2.      Pokud si dárce přeje dítě osobně navštívit, doporučujeme využít organizovaných cest, které Diecézní Charita Plzeň výjimečně pořádá. Takové cesty jsou organizovány občas, v případě zájmu dostatečného množství dárců, nezbytného k pokrytí nákladů s tímto spojených.

2.3.      Všechny naše partnerské organizace považují návštěvy dárců za velmi významnou příležitost. Chtějí dárcům projevit vděk za podporu, snaží se jim proto věnovat maximum času. Tímto však přichází o prostor, určený k realizaci plánovaných rozvojových aktivit. Proto než učiníte toto rozhodnutí, prosíme, berte na vědomí, že větší počet takových návštěv naši místní partnerskou organizaci zatíží. Pokud se ale rozhodnete porušit pravidla rozvojové spolupráce a s dítětem se přesto chcete individuálně setkat, je důležité, abyste respektovali pravidla uvedená v následujících odstavcích.

2.4.      Před uskutečněním své návštěvy nás v dostatečném předstihu (minimálně tři měsíce) informujte o svém záměru. Informaci předáme příslušné partnerské organizaci, která se pokusí zajistit, aby se Vám její pracovníci v době Vaší návštěvy věnovali. Jejich doprovod výrazně sníží případné negativní dopady Vaší přítomnosti na vesnici. Naši místní sociální pracovníci jsou nezbytným doprovodem – znají prostředí (pro Evropana je velmi obtížné se na vesnicích vyznat, najít dům či školu, kde se dítě nachází) a místní řeč (tlumočení do místního jazyka bývá při styku s obyvateli vesnice nezbytné!).

2.5.         Netrvejte na návštěvě dítěte v místě jeho bydliště. Je vždy na posouzení našich partnerů, zda je vhodné navštívit dítě v jeho vesnici nebo škole či uskutečnit setkání v prostorách partnerské organizace. Pokud naši pracovníci v místě shledají návštěvu dítěte přímo doma jako nevhodnou, je tak činěno výhradně s cílem zamezení (nebo alespoň snížení) negativních dopadů Vaší návštěvy.

2.6.          Partnerské organizaci uhraďte náklady spojené s Vaší návštěvou, zvláště pak dopravu, občerstvení, služby zaměstnanců. Náklady je vhodné uhradit formou daru příslušné organizaci. V případě, že partnerská organizace nebude chtít finanční podporu přijmout, spojte se ihned po návratu s pracovníky DCHP. Náklady totiž partnerské organizaci s takovou návštěvou vždy vznikají, jejich odmítnutí daru je projevem slušnosti. Prostředky zasílané organizaci jsou však určeny k naplnění cílů naší rozvojové spolupráce, ne k hrazení individuálních návštěv. V případě, že uhradíte náklady prostřednictvím DCHP, zajistíme jejich převedení na účet partnerské organizace.

2.7.          Návštěva dítěte v České republice není možná, proto neslibujte dítěti pozvání do České republiky.  Vzhledem k propastným kulturním rozdílům a k velké procesní náročnosti návštěvy nepodporujeme a neorganizujeme.

3. Fungování projektů zahraniční spolupráce a programu Adopce na dálku, způsob využití finančních prostředků

3.1.        Pokud dárce poskytuje svůj finanční dar ve prospěch programu Adopce na dálku, DCHP zajišťuje, že je tímto ke každému dárci přiřazeno konkrétní dítě, jehož vzdělání je podpořeno a jehož komunita je zapojena do rozvojových projektů. Dárce je identifikován přiděleným variabilním symbolem. Neznamená to však, že dárce podporuje jen toto konkrétní dítě, naopak, tímto se přihlašuje do všech s dítětem souvisejících projektů rozvojové spolupráce.

3.2.         Pro správné párování přijatých plateb je třeba věnovat pozornost dodržování uvedených  platebních údajů (variabilní symbol). Efektivním způsobem poskytnutí finančního daru je zřízení trvalého příkazu k úhradě se zadáním všech potřebných údajů. Číslo účtu a variabilní symbol od nás každý dárce získává při zahájení podpory.

3.3.          Souhrnné potvrzení o přijetí daru pro daňové účely obdržíte vždy na přelomu ledna a února následujícího roku a bude vystaveno na osobu/subjekt a adresu, které nám sdělíte při zahájení spolupráce s námi. Potvrzení plateb může být vystaveno vždy jen dárci, který byl v okamžiku přijetí platby registrován v naší databázi dárců pod daným variabilním symbolem. Daňové potvrzení je závažný účetní dokument, proto není zpětné přepsání potvrzení na jiného dárce možné. Pokud si přejete převést podporu dítěte na jinou osobu, kontaktujte nás prosím před zasláním Vaší platby na další období.

3.4.         Platby do Latinské Ameriky posíláme dvakrát do roka, vždy před zahájením školního roku koncem ledna a před zahájením pololetí koncem července. Takto stačí naši koordinátoři vybavit děti potřebnými materiály před zahájením školní docházky.

3.5.         Váš finanční dar je využit následujícím způsobem:

3.5.1.     84% z obdržené částky je plně využito ve prospěch podpořeného projektu. Každé dítě využívá různou částku v závislosti na věku, typu školy a studia (nižší či vyšší stupeň), oblasti, zemi, zdravotním stavu atd. Roční částka na podporu dítěte poskytovaná dárcem je minimální hranicí jeho podpory. Jakákoliv částka, kterou zaplatíte při platbě na Vámi podporované dítě nad rámec této minimální roční částky bude použita na rozvoj komunity, kde dítě žije, zejména na sourozence, školu, kterou dítě navštěvuje, internát v kterém po dobu školního roku žije, na vzdělávání, osvětu a mimoškolní aktivity dětí. Rovněž jsou podporovány další rozvojové, komunitní, zdravotnické, zemědělské a další projekty podle rozhodnutí DCHP a partnerské organizace v cílové zemi. Stejně tak, pokud se do konce roku nevyčerpají finanční prostředky na účtu jednotlivých dětí, přebytek, po odečtení rezervy pro případ nemoci či jiných nepředvídatelných nákladů, bude použit na rozvoj komunity dítěte.

3.5.2.      8% z obdržené částky je využito na náklady spojené s realizací projektu na české straně. Vyúčtování této částky je každoročně zveřejněno ve výroční zprávě DCHP.

3.5.3.      Z 8% se částka využívá na náklady spojené s realizací projektu v cílové zemi. Partnerské organizace jsou povinni nám vyúčtování této částky zasílat vždy do konce února následujícího roku.

3.5.4.       V případě, že bude dárce i po ukončení studia podporovaného dítěte a jeho účasti v programu Adopce na dálku  zasílat na účet DCHP finanční dary, budou tyto využity podle vůle dárce.

3.6.         Minimální roční příspěvek na dítě je 7000 Kč a je stejný u všech zemí, kde naše projekty probíhají.  Minimální roční částka byla pečlivě sestavena ve spolupráci s místními partnerskými organizacemi tak, aby zajistila řádnou a úspěšnou realizaci projektových aktivit. Dárce může příspěvky hradit v měsíčních až ročních částkách. Je součástí spolupráce DCHP s jednotlivými dárci, že zasíláme na Vámi zadaný email (nebo poštovní adresu) připomínku, případně upomínku o blížící se či uplynulé době splatnosti pravidelného příspěvku.

4. Informování o realizovaných projektech 

4.1.         Všechny informace jsou umísťovány na náš web www.dchp.cz. Na internetových stránkách DCHP se dozvíte nejen o průběhu jednotlivých projektů, ale také zajímavosti z jednotlivých zemí, novinky z naší organizace a kontakty, kterých můžete využít v případě nejasností či dotazů.

4.2.        Zároveň DCHP  zasílá všem dárcům pravidelné informace o realizovaných projektech, a to minimálně jednou za rok na mailovou či poštovní adresu, kterou dárce naší organizaci poskytne.

4.3.        Kdykoliv nás se svými dotazy, přáními, nejasnostmi či návrhy kontaktujte na emailu: adopce@dchp.cz  nebo na telefonním čísle: 731 433 058. Předpokládaná doba reakce na email je pět pracovních dnů.

4.4.         Spolupráce s našimi partnery v zahraničí probíhá na smluvní bázi. Komunikace s partnerskými organizacemi se uskutečňuje veškerými dostupnými komunikačními prostředky. I tak může docházet z důvodu úrovně techniky, úrovně fungování institucí a služeb v rozvojových zemích (doprava, komunikace, banky, úřady apod.), příp. i odlišného vnímání času k více než měsíčním prodlevám ve vyřízení Vašeho dotazu či žádosti. V případě dotazu do zahraničí garantujeme vyřízení, leč  doba odpovědi se nedá odhadnout, neboť je závislá na mnoha faktorech (vzdálenost, počasí, prázdniny.).

4.5.       Doporučujeme dbát na to, abyste vždy naší organizaci poskytli své aktuální kontaktní údaje. Všechny potřebné informace a novinky se k Vám tak dostanou včas. Aktuální údaje o registrovaných dárcích jsou také nezbytné pro zasílání korespondence od dětí a pro vystavení potvrzení o daru pro daňové účely.

5. Ukončení účasti v programu Adopce na dálku

Velmi si vážíme podpory všech, kteří se do našeho programu zapojí. Vaše pomoc je dobrovolná a můžete ji tak kdykoliv ukončit.

5.1.    Ukončit svou účast v programu Adopce na dálku může dárce telefonicky nebo písemným sdělením zaslaným poštou či elektronicky e-mailem. Dnem sdělení přestávají platit jakékoli finanční či morální závazky k podporovaným projektům, včetně závazků k příjemcům pomoci v rámci programu Adopce na dálku.

5.2.     Pokud dárce neuhradí pravidelný příspěvek v době splatnosti, a zároveň nereaguje ani na 2. upomínku, je jeho podpora automaticky ukončena. DCHP je oprávněna jednostranně ukončit účast v programu takového dárce, od jehož poslední platby uplynulo 15 měsíců a vznikl jim takto dluh. V takovém případě hledá konkrétnímu dítěti/studentovi jiného dárce.

5.3.    I dítě může program opustit dříve, než dokončí své studium. Realizujeme projekt ve složitých podmínkách rozvojových zemí a pomáháme lidem, kteří svou účastí v našem projektu neztrácejí možnost svobodného rozhodování. Nejčastějšími důvody, které vedou k předčasnému ukončení účasti dítěte v programu, jsou: 1) odstěhování rodiny mimo dosah programu, 2) svatba nebo těhotenství, 3) ztráta zájmu o studium, 4) závažné porušení pravidel programu. Dárce by si měl být tohoto rizika vědom. Oproti Evropě jsou uvedené důvody častějšími jevy. Toto předčasné ukončení však neznamená, že Vaše podpora neměla smysl. Dítěti se totiž dostalo nejen vzdělání (i když částečné), ale také zdravotní péče, hodnotné dary (např. obuv nebo moskytiéra na ochranu před malárii) a další know-how, které mu výrazně pomůže v dalším životě. Je důležité si uvědomit, že pokud umožníme dítěti v rozvojové zemi navštěvovat školu (třeba jen na rok), dáváme mu tím mnohem více, než bychom byli zvyklí očekávat v evropském kontextu. Dítě nejen že pozná krásné dětství bez ustavičné práce na poli, ale také se na rozdíl od svých mnohdy negramotných rodičů mnohému naučí. A i toto je významné splnění poslání projektu, byť krátkodobé.

5.4.    O předčasném i řádném ukončení účasti dítěte v programu je dárce informován ze strany DCHP do tří měsíců od vzniku této situace.

5.5.     Řádné či předčasné ukončení školní docházky dítěte není důvodem k vrácení poskytnutého finančního daru. Veškeré finanční prostředky jsou účelově využívány dle bodu 3 výše.

5.6.    Ukončením účasti dítěte končí i možnost vzájemné korespondence. Program Adopce na dálku  je i přes svoji částečnou adresnost především projektem rozvojovým. Jeho hlavním cílem je umožnit znevýhodněným dětem vzdělání a zároveň přitom podpořit rodinu, komunitu a oblast, v nichž dítě žije. Osobní citové vazby mezi dárcem a dítětem nejsou cílem programu. Chápeme, že může být těžké podporu ukončit, ale jsme přesvědčeni, že tímto krokem umožníte dítěti osamostatnit se a plně využít nabytých schopností a dovedností. Stále existuje velký počet dětí, které na svou šanci teprve čekají, veškerá naše činnost je směrována na ně. Administrativní úkony spojené s dětmi, které již ukončily účast v programu, by reálně snižovaly možnost zapojení dalších potřebných dětí.

6. Ostatní

6.1.         DCHP zpracovává poskytnuté osobní údaje výlučně za účelem zařazení do databáze dárců, poskytování informací o programu, činnosti organizace a vyhotovení potvrzení o přijatých darech. S údaji je nakládáno striktně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6.2.         DCHP je oprávněna Podmínky a pravidla programu jednostranně měnit podle vývoje programu a zkušeností s jeho realizací. Dárce je o změně Podmínek a pravidel informován  e-mailem (pokud je k dispozici) či poštou.

6.3.         Změnu korespondenční adresy popřípadě e-mailu či telefonu nám prosím sdělte co nejdříve. 

6.4.         Má se za to, že s finanční podporou rozvojových projektů byl dárce seznámen a akceptuje Podmínky a pravidla.