O Adopci na dálku

Humanitární pomoc chudým dětem v Jižní Americe. Příspěvek na vzdělání.

Kontakt:

Diecézní charita Plzeň
Projekt Adopce na dálku
Hlavanova 16, 326 00 Plzeň
Vedoucí projektu: Pablo Chacón Gil | mobil: (+420) 731 433 010
Asistentka: Jaroslava Medunová, mobil: (+420) 731 433 058
E-mail: adopce@dchp.charita.cz
 
Číslo účtu pro dary na podporu projektu: 75277127 / 2700, var.symbol: 010
(Každý "rodič" má ke svému adoptovanému dítěti svůj variabilní symbol)
 

 

Adopce na dálku je projektem Charity ČR, jehož hlavním cílem je finanční podpora konkrétního dítěte v cílové zemi konkrétním dárcem. Nejedná se tedy o skutečnou adopci, ale o adresnou finanční pomoc vybranému dítěti. Diecézní charita Plzeň se zaměřuje na země Latinské Ameriky - Bolívii, Peru, Paraguay a Ekvádor, kde je chudoba největší překážkou v dosažení vzdělání. Děti velmi často musí svou prací pomáhat rodině k získání těch nejzákladnějších potřeb. Konečným cílem tedy je, aby "adoptivní děti" dokázaly v životě zabezpečit svoje rodiny tak, aby jejich děti už nemusely být do rozvojových programů zařazovány.

Dalším vkladem je zapojení partnerské organizace do projektu. Pomáhá to formovat i jejich přístup k poskytované pomoci. Odpovědnost, kterou na sebe přebírají při stanovování kritérií výběru dětí a při samotném výběru dětí, zvyšuje jejich kredit. Stávají se garanty nejen vůči dárcům a partnerské organizaci, ale především vůči komunitě, se kterou pracují. To je nutí veškerá rozhodnutí dělat ve shodě s touto komunitou.

Rozvojový charakter projektu je dán především tím, že dítě samo zhodnocuje vložené prostředky svým studiem. Získáním vzdělání se pak stává samo nositelem dalšího rozvoje. Základní myšlenku projektů dále rozvíjí řada doprovodných aktivit, jakými je např. budování škol a výukových center, kde děti mohou získat kvalifikaci v některých oborech, zakládání knihoven a pod. Mnohé tyto projekty se stávají dalšími nositeli vzdělanosti a často bývají modelem, jak v této oblasti postupovat.

Navázaní osobních vazeb prostřednictvím korespondence mezi dárcem a obdarovaným se stává nejen způsobem jak sledovat vývoj "adoptivního dítěte". Stává se i příležitostí k vzájemnému poznání často tak odlišných kultur, příležitostí ke vzájemnému obohacení všech zúčastněných.


Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň
Jsou směrovány do zemí Latinské Ameriky - Bolívie a Paraguaye, Peru a Ekvádoru.

 • Přestože je ekonomická úroveň zemí Latinské Ameriky různá, hranice skutečné chudoby, chudoby, která se dětem stává překážkou, je všude podobná.
 • Tyto země byly kdysi propojeny jedinečným poutem jezuitských misií - tzv. Paraguayských redukcí, které byly předobrazem systematické pomoci domorodému obyvatelstvu mimo jiné i v oblasti vzdělání. Chtěli bychom na tuto tradici se vší skromností navázat.

Jaká jsou kritéria pro výběr dětí

 • Jediným kritériem je sociální a ekonomická potřebnost rodiny, ve které dítě žije a souhlas rodiny dítěte s jeho zařazením do projektu.
 • Do projektu jsou zařazovány děti v kterékoliv části vzdělávacího procesu v dané zemi.
 • Při výběru nerozhoduje pohlaví, rasová či náboženská příslušnost dítěte.

Kdo stanovuje kritéria pro výběr dětí

kriteria pro zařazení dětí do projektů jsou stanovena vždy před zahájením projektu ve spolupráci Diecézní charity Plzeň a partnerské organizace v cílové zemi

Co udělat, chcete-li se do projektu zapojit

Vyberte si zemi (zde poklepem na její vlaječku nahoře), vyplňte Dotazník (buď v nabídce Jak adoptovat nahoře nebo dole v Dalším kroku, či vyžádaný poštou) a odešlete jej na adresu Diecézní charity Plzeň. Dotazník obsahuje údaje, potřebné pro Vaše zařazení do databáze "adoptivních rodičů" a pro následné vypracování Darovací smlouvy na Váš finanční dar. Mimo sponzorování konkrétního dítěte může kdokoliv přispět finančním darem na rozvoj projektu (v tomto případě jako variabilní symbol uveďte : 9999).
Dále pak můžete podpořit kterýkoliv z doprovodných projektů - každý z nich pak bude mít vždy svůj vlastní specifický symbol.


Jaká je výše ročního příspěvku

Výše ročního příspěvku na jedno dítě je u všech projektů Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň stejná - 7.000 Kč. Částku je možné uhradit jednorázově, případně v pololetních či měsíčních splátkách.Z tohoto příspěvku je maximálně 8%použito na zajištění provozních nákladů na straně české i v místě příjmu pomoci.S prostředky zasílanými konkrétním dětem nehospodaří rodiče dětí, ale partnerská organizace v dané zemi, která garantuje jejich využití pro každé dítě. A to tak, že uhradí náklady spojené se vzděláním dítěte v rozsahu dohodnutém v projektu přímo subjektům, které tyto služby poskytují (internátům, školám). O použití prostředků v dohodnutých termínech informuje českou stranu, vede přehledné účetnictví tak, aby použití prostředkům bylo možné všem sponzorům dokladovat


Kdy "adopce" končí

 • Když dítě ukončí vzdělání a stane se soběstačným.
 • Když se rodina s dítětem odstěhuje a dítě již partnerská organizace nemůže dále monitorovat.
 • V případě závažného porušení pravidel projektu.
 • Po uplynutí doby, na kterou byla adopce ujednána, případně rozhodnutím dárce o ukončení adopc0e (v tomto případě prosíme dárce, aby o této skutečnosti informovali Diecézní charitu Plzeň alespoň dva měsíce předem, abychom pro dítě našli včas nové adoptivní rodiče). 

Proč podporovat adopci na dálku?

 • Pomůžete tak k dosažení základního vzdělání, na které má nárok každé dítě.
 • Podpoříte tak jednoduchým, bezprostředním způsobem rozvoj lidského života, rozvoj konkrétní čtvrti, konkrétní oblasti a konkrétní země.
 • Vaši darovací smlouvu můžete uplatnit při daňových odpočtech.

Závěrem


V cílových zemích Latinské Ameriky nesou naše projekty Adopce na dálku název Padrinazgo sin fronteras (Kmotrovství bez hranic). Kmotr je tam stále ještě tím, kdo má dítěti pomáhat, nemohou-li rodiče dostát svým závazkům. Staňte se i jedním z kmotrů.