Místní situace

Geografické a demografické informace

Správní celek Loreto se nachází v Amazonii, na severovýchodě Peru. Jedná se o nejrozsáhlejší provincii celého Peru a sousedí s několika dalšími státy. Díky své poloze stále zůstává domorodým územím s velkou etnickou různorodostí.

Hustota osídlení regionu Loreto činí 2,5 osob / km2. Celek je tvořen 7 provinciemi, mimo jiné provincií Maynas, v níž bude projekt Pomoci nezletilým matkám v hmotné nouzi probíhat, s populací čítající více než 550 000 obyvatel. Iquitos je hlavním městem provincie Maynas a žije       v něm dle posledního sčítání lidu z roku 2017 přes 400 000 obyvatel, což z něj činí nejvíce osídlenou městskou oblast v Peru.

Podnebí je zde tropické, tedy vlhké a teplé s průměrnou teplotou 28°C. Jedná se o region Peru s nejvyšším ročním úhrnem srážek a s nejrozsáhlejší džunglí na světě. Iquitos je narozdíl od hlavního města Limy a dalších měst na pobřeží Tichého oceánu geograficky a komunikačně izolované. Do džungle a konkrétně do Iquitos je možné se spolehlivě dopravit pouze letecky, což je sice rychlé, ale drahé, anebo po řece. Tato cesta je sice levnější, ale delší a nebezpečnější.

Projekt, jehož návrh zde prezentujeme, bude probíhat v příměstské oblasti Iquitos, která je hlavním městem provincie Maynas. Díky své poloze a enklávě je nejlidnatějším městem Amazonie a rozpíná se do okresů Iquitos, Punchana, Belén a San Juan Bautista.

Metropolitní město  

Rozloha v
km²

Registrované domácnosti (2017)

Počet obyvatel na km²

Nadmořská výška

Počet obyvatel (sčítání lidu 2017)​

Iquitos

358,15

31 967

444,01

106 m.n.m.

146 853

Belén

632,8

15 664

108,73

110 m.n.m.

64 488

Punchana

1573,39

17 834

48,58

105 m.n.m.

75 210

San Juan Bautista

3117,05

36 592

32,75

138 m.n.m.

127 005

Celkem

5681,39

102 057

634,07

413 556

Zdroj: XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017

Sociální nerovnost a chudoba

Dvěma hlavními problémy, se kterými se Peru potýká, jsou sociální nerovnost a chudoba. Ty jsou zapříčiněny především nerovným přístupem ke  zdrojům, pracovním příležitostem a exekutivním a mocenským institucím. Chudoba a sociální vyloučenost venkovské populace, zejména domorodých žen, brání tomu, aby byla respektována jejich práva.

Dle nejnovější zprávy Národního úřadu pro statistiku a informatiku (INEI) chudoba v Peru vzrostla natolik, že zasahuje až 6,9 milionů Peruánců a Peruánek (21,7%). V  amazonské oblasti je chudoba ještě větší a zasahuje až 50% obyvatel,  což znamená, že více než polovina populace není schopná pokrýt minimální životní náklady (338 PEN na osobu/rok nebo 88 € na osobu/měsíc).

Co se týče vzdělanosti a gramotnosti, není dívčí populace vzdělaná v takové míře jako ta chlapecká, přestože se toto číslo v posledních desetiletích zvyšuje. Dle demografického průzkumu a průzkumu rodinného zdraví (ENDES) je průměrná délka školní docházky u ženy z městké oblasti 10,7 let, zatímco u ženy z venkovské oblasti je to pouze 6 let. K tomu je třeba přičíst, že 26,6 % žen z mimoměstské oblasti neumí číst ani psát. Tato situace je u žen třikrát častější než u mužů (8,9%). Důvodem je, že příležitosti ke vzdělávání venkovských dívek nejsou stejné jako chlapců. Děvčata jsou od mládí zapojena do domácích povinností a pomoci v rámci rodiny.

Populace Loreta se skládá zejména z lidí mladších 24 let, z nichž věštinu tvoří ženy. Dle průzkumu Národního ústavu statistiky a informatiky (INEI) s názvem „Děti, mladiství a ženy v Peru“ nejsou u  78 % populace v oblasti Loreto zajištěny základní potřeby (NBI). Ve venkovské oblasti se to týká více než 90 % populace.

Dle zprávy vyplývající z  rozvojového programu OSN  „Výzva k rovnosti“ (PNUD; 2019), je Loreto nejřídčeji obydlenou oblastí Peru. S tím souvisí i řídké zasíťování dané oblasti  (kanalizační rozvody, elektrifikace domácností, silniční síť, množství škol a zdravotnických zařízení). To je uvedeno i v Indexu Státní Hustoty (IDE) který shrnuje kvantifikaci teritoriální přítomnosti státu.

Vzdělání

Co se týče vzdělání, nenavštěvuje ve venkovských oblastech Loreta školu přibližně 10-15% chlapců a dívek a opoždění ve školní docházce vykazuje 30% dětí a mladistvých. Tento fakt lze přičíst nízké kvalitě vzdělávacích institucí, jejich špatné dopravní dostupnosti a kulturním vzorcům, podle nichž je školní vzdělávání podružnou záležitostí. Dle posledních dat je ve srovnání s ostatními provinciemi Peru Loreto na posledním místě ve školní docházce, úrovni vzdělávání a v přístupu škol k internetu.

Prostituce a sexuální zneužívání

oblasti sociální jsou nejvážnějšími problémy v Iquitos prostituce mladistvých a dospělých, narkomanie a distribuce drog. Dalšími neméně vážnými problémy jsou kriminalita mladistvých, dětská práce apod. To vše tvoří vhodné podhoubí pro domácí násilí a zejména násilí na ženách.

Sexuální vykořisťování mladistvých je v Iquitos a okolí velkým problémem. Bohužel kvůli skryté povaze těchto aktivit není možné stanovit přesná data.

Ve městě je 11 dětských domovů, což svědčí o velkém množství dětí opuštěných nebo takových, které z nejrůznějších důvodů nemohou setrvat ve vlastní rodině. Mladí lidé, kteří dětské domovy opouštějí, jsou velmi zranitelní a snadno upadnou do tenat kriminálních organizovaných sítí.

Zranitelnost opuštěných mladých lidí, zejména dívek, způsobuje, že jsou vystavováni zneužívání a opakovanému znásilňování. To se často děje i ve vlastních, většinou polorozpadlých, rodinách. Mnohdy se mladí lidé také stávají oběťmi vykořisťování a zaplétají se do sítí prostituce. To, že je tato amazonská oblast centrem turismu a současně i ohniskem chudoby, z ní činí živnou půdu pro výše zmíněné jevy.

Nezletilé matky

Loreto vykazuje nejvyšší počet mladistvých těhotných a matek v celé zemi: 30,6 % žen ve věku mezi 15. a 19. rokem otěhotní nebo se již stalo matkami, což výrazně přesahuje celostátní průměr, který činí 12,7 %.

Demografický průzkum zdraví (ENDES; 2016), který vypracoval Národní ústav statistiky a informatiky (INEI), ukázal, že aktuálně bylo již 12,7 % dívek ve věku 15–19 let těhotných.

Přestože tyto údaje vykazují ve srovnání s dřívějšími léty mírný úbytek, nelze si nevšimnout rozdílů mezi jednotlivými regiony. Nejvyšší počty žen, které otěhotněly, je možné pozorovat v oblasti džungle a ve venkovských oblastech.

Loreto tomuto přehledu vévodí. Odhaduje se, že 30 % mladistvých dívek je již matkami nebo jsou poprvé těhotné, což je nejvyšší počet na celonárodní úrovni. Například v regionech jako je Arequipa nebo Moquegua se ve stejné situaci nachází méně než 7% mladistvých.

S tímto údajem souvisí i nízký věk začátku sexuálního života (16 let) a špatná informovanost o metodách antikoncepce. V oblasti Loreto nepoužívá metody plánovaného rodičovství 30 % žen ve věku mezi 15 a 49 lety, zatímco průměrný počet narozených dětí na jednu ženu je nejvyšší (3,7 oproti 2,5 na celonárodní úrovni).

Na druhou stranu ENDES ukazuje, že mladistvých těhotných na národní úrovni přibývá právě v těch nejzranitelnějších vrstvách, a to u žen se základním vzděláním (42,3 %) a mezi nejchudšími.

Centrum osvěty o sexuálních a reprodukčních právech a jejich ochrany, PROMSEX, zveřejnilo znepokojivý výzkum, který ukazuje, že Loreto je oblastí země, kde se ženy stávají matkami v nejnižším věku, přičemž průměrný věk při otěhotnění je 16 let.

Z toho je zřejmé, že tyto mladé matky odcházejí ze škol a musí se denodenně potýkat s nemilosrdným faktem, že byly sexuálně zneužity. Ministerstvo zdravotnictví zatím nepřijalo za tento stav svůj díl zodpovědnosti a nepřistoupilo k řešení základních příčin trvalého nárůstu počtu těhotných mladistvých v Peru. Nezájem ze strany státu a zdravotnických zařízení o sexuální výchovu dětí a mládeže je jedním z najpalčivějších problémů, které je třeba řešit.