GDPR

GDPR – informace pro dárce v projektu „Adopce na dálku“

Diecézní charita Plzeň (dále jen „DCHP“), je církevní nestátní nezisková organizace se sídlem Hlavanova 359/16, 326 00 Plzeň, IČ 49774034, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-06-702/1996. DCHP zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

DCHP je správcem osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:
Diecézní charita Plzeň
Hlavanova 359/16
326 00 Plzeň
ID datové schránky: 4xqtw67
 
Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:
 
JUDr. Vladimír Fencl, právník Diecézní charity Plzeň
Adresa: Sladkovského 16, 326 00 Plzeň
Telefon: 377 310 424, 739 483 374
e-mail: vladimir.fencl@mchp.charita.cz
 
nebo
 
Mgr. Tereza Landová, koordinátor sociálních služeb Diecézní charity Plzeň
Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň
Telefon: 731 433 002
e-mail: tereza.landova@dchp.charita.cz
 

DCHP si tímto dovoluje informovat dárce v rámci projektu „Adopce na dálku“ (dále jen „subjekt údajů“ o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany naší organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů naší organizací.

Účelem zpracování osobních údajů v případě ostatních subjektů je naplňování darovací smlouvy, v souvislosti s níž byly osobní údaje získány.

Za výše uvedeným účelem mohou být zpracovávány tyto osobní údaje: jméno, příjmení, titul, IČO, DIČ, adresa pobytu/sídla/místa podnikání, případně další kontaktní adresa, číslo telefonu, faxu, e-mailová adresa.

V této souvislosti Vás informujeme, že pouze Vaše jméno a příjmení mohou být předány našim smluvním partnerům - pobočkám Charity ve třetích zemích, o nichž Evropská komise nerozhodla, že zajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Dalšími partnery mohou být místní nadace a katolické řády. Coby správce Vás ujišťujeme, že tím pro Vás nevzniká žádné riziko. Vaše jméno předáme našim partnerským charitám pouze z jediného důvodu, a to, aby dítě, které jste se rozhodli podporovat, vědělo, komu píše své dopisy. Dopisy jsou předávány mezi partnerskou charitou a Diecézní charitou Plzeň. Vám budou předány prostřednictvím pracovníka Adopce na dálku Diecézní charity Plzeň.

Doba zpracování osobních údajů je po dobu platnosti smlouvy a dále dle platného skartačního řádu DCHP nebo dle zvláštního právního předpisu a dle GDPR.

Práva subjektu údajů dle GDPR:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které se jej týkají jako subjektu údajů, má právo na jejich opravu.

Subjekt údajů má právo na omezení právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

  1. a) popírá-li přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  2. b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  3. c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. d) jestliže subjekt údajů již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování v případě, že:

  1. a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu státní moci nebo
  2. b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost jeho osobních údajů a to v běžném a strojově čitelném formátu. Subjekt údajů může osobní údaje předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Subjekt údajů má právo být informován o tom, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných  DCHP, pokud má toto porušení za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

Právo subjektu údajů kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovány z důvodu plnění smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Při výkonu výše uvedených práv subjektu údajů bude postupováno vždy v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může být překážkou uzavření či trvání smlouvy. Děkujeme za pochopení.

Ujišťujeme Vás, že je naším zájmem vzájemná důvěra a v maximální možné míře dbáme o ochranu Vašich práv.

Datum poslední aktualizace: 31. 8. 2018